ERASMUS+

Všeobecným cieľom programu je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, podpore inovácií a posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe.

Program je rozdelený do 3 kľúčových akcií:

KA1 – Mobilita študentov a zamestnancov

KA2 – Partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov

KA3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce

DISCOVER ALL OPPORTUNITIES HERE

  • Inklúzia rozmanitosť

  • Digitálna transformácia

  • Životné prostredie a boj proti zmene klímy

  • Účasť na demokratickom živote