Naše aktivity:

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd 
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
 • vypracovanie žiadostí o dotáciu z národných, štrukturálnych, medzinárodných a iných fondov pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, neziskové organizácie a iné právnické osoby za účelom realizovania projektov s verejnoprospešnými cieľmi v oblasti vzdelávania, kultúry, regionálneho rozvoja, podpory zamestnanosti, organizovania zahraničných odborných stáží, organizovania konferencií, seminárov, školení, exkurzií, atď., 
 • organizovanie kultúrnej, jazykovej prípravy účastníkom zahraničných odborných stáží, 
 • poskytovanie poradenských služieb pre mládež a občanov v oblasti regionálneho rozvoja, podpory zamestnanosti a o ďalších vzdelávacích možnostiach
 • poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ 
 • aktívna účasť v podprogramoch Programu celoživotného vzdelávania (LifelongLearningProgramme, Erasmus+) ako hostiteľská a vysielajúca organizácia
 •  zabezpečenie vzdelávacích podujatí a aktivít, predmetových a tvorivých súťaží
 • vytvorenie  podmienok pre výmenu skúseností a spoluprácu vedeckých a pedagogických pracovníkov rôznych škôl a univerzít
 • poskytovanie informácií pre študentov a učiteľov o študijných pobytoch, domácich a zahraničných odborných podujatiach (konferencia, seminár, výstava, športové súťaže a podujatia a pod.)
 • poskytovanie korešpondenčných seminárov, vzdelávacích programov a kurzov, odborných podujatí, seminárov, školení a exkurzií pre zamestnancov rôznych zamestnávateľov podľa zákona o ďalšom vzdelávaní
 • edičná a publikačná činnosť, nákup a vydávanie vedeckých a informačných publikácií, vydávanie novín a časopisov, periodických a neperiodických publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov

Naše plány do budúcnosti:

Neziskovú organizáciu EDUNET EUROPE, n.o. plánujeme v budúcnosti rozvíjať v nasledovných oblastiach a činnostiach:

– vzdelávanie mládeže a dospelých pomocou prednášok, workshopov alebo kurzov. Špeciálna pozornosť bude venovaná osobám zo znevýhodneného prostredia a s nedostatkom príležitostí a aktivity budú zamerané na ich inklúziu a na rozvíjanie ich vedomostí, zručností a návykov v rôznych oblastiach. Typy aktivít budú navrhnuté na základe analýzy potrieb cieľových skupín a formy vzdelávania taktiež budú prispôsobené ich potrebám a možnostiam. Medzi plánované aktivity patria napr. kurzy cudzích jazykov, tzv. craft corners (kurzy ručných prác), ale aj informačné stretnutia zamerané na témy ako ochrana životného prostredia, informačné a komunikačné technológie v praxi, rozvoj kultúry, tvorba platforiem na propagáciu svojich aktivít, atď.

– v rámci aktivít zameraných na vzdelávanie dospelých organizácia sa chce stať aktívnym činiteľom kultúrneho diania v regióne a v okrese. Organizácia podporuje rozvoj kultúry a kultúrneho života aj ako organizátor, aj ak podporovateľ podujatí v tejto oblasti. Medzi jej hlavné aktivity patria napr. literárne večierky, stretnutia so spisovateľmi a s poetmi, klub čitateľov, klub mladých čitateľov, čitateľský maratón, hudobné podujatia, workshopy na tému interkultúrna komunikácia a medzinárodné aspekty kultúrneho života, cestovateľské kiná, atď.

– v rámci aktivít zameraných na vzdelávanie mládeže naďalej plánujeme organizovať detské tematické tábory (náboženstvo, hudba, umenie, ochrana životného prostredia, príroda: zvieratá a rastliny regiónu, história a historické postavy, superhrdinovaia, čarodejníci, atď) ako aj workshopy pre detí a mládež s rôznymi aktivitami (ľudové remeslá, umelecká tvorba, programovanie, práca s počítačom – ako rozoznať falošné správy, ako si vyhľadávať dôveryhodné, informácie, cyber bullying, internetová bezpečnosť, ochrana osobných údajov, športové aktivity, atď.).

– rozšírenie medzinárodných aktivít a siete medzinárodných partnerov s cieľom vytvoriť nové partnerstvá a spolupráce, ktoré napomáhajú efektívnejšiu vzdelávaniu, pestrejším aktivitám a programom a intenzívnejšej výmene skúseností, dobrej praxe a tradícií. 

– realizácia študentských výmenných pobytov naďalej ostane prioritou organizácie. Cieľom týchto pobytov je vzdelávanie v odbornej príprave a absolvovanie praktických stáží v zahraničí. Organizácia zastrešuje zabezpečovanie všetkých praktických záležitostí, ktoré sú s pobytmi spojené ako napr. ubytovanie, stravovanie, doprava, prijímajúce pracoviská, príprava účastníkov a kultúrne programy v čase pobytu.

– príprava, realizácia a účasť v cezhraničných projektoch ako napr. Interreg HU-SK-RO-UA buď ako organizátor alebo ako partner projektu.